Ga naar belangrijkste inhoud

Ga terug naar het begin van de pagina

De Noordzee is de drukste zee ter wereld en haar kusten liggen aan de dichtstbevolkte gebieden. Natuurherstel in de Noordzee staat voor een reeks complexe uitdagingen. Overbevissing en destructieve visserijpraktijken hebben de mariene ecosystemen aangetast, waardoor sommige vispopulaties afnamen en de balans in de voedselketen is verstoord. Daarnaast wordt de Noordzee geconfronteerd met verstoringen door menselijke activiteiten, wat een bedreiging vormt voor zeeleven en vogelsoorten. Klimaatverandering versterkt deze problemen, met oplopende zeewatertemperaturen en ‘ocean acidification’, waardoor de Noordzee een kwetsbare en complexe omgeving wordt voor natuurherstelinspanningen. Het behouden en herstellen van het ecologische evenwicht in dit unieke mariene ecosysteem vereist gecoördineerde internationale inspanningen en een langetermijnvisie voor duurzaam beheer. Rotterdam heeft met de Maas een directe verbinding met de Noordzee en heeft daardoor ook een grote verantwoordelijkheid.

Een gezonde oceaan herken je aan een gezonde visstand. Een gezonde visstand is te meten aan het aantal aanwezige roofdieren in de zee. Vandaar dat wij ons richten op de vleet. De vleet verkeert in een zorgwekkende situatie. De populaties van de vleet zijn dramatisch afgenomen, met een geschatte achteruitgang van meer dan 95% sinds de jaren zeventig. Deze alarmerende cijfers weerspiegelen de ernstige impact van overbevissing en bijvangst op deze soort. Het behoud en herstel van de vleetpopulaties vereisen dringende aandacht en maatregelen om hun voortbestaan in de Noordzee te waarborgen. Onderzoek naar het aantal roofdieren laat zien dat de gezondheid van de zeeën van ons Koninkrijk snel achteruitgaan. Diergaarde Blijdorp is ook hierin de spil in het web. Als zichtbaar en toonaangevend wetenschappelijk instituut, brengen wij partijen bij elkaar voor een gezonde zee. 

Ons unieke Oceanium, een aquarium dichtbij de Noordzee, is de uitgelezen plek om relevant onderzoek te doen. Er is veel activiteit op de Noordzee met mogelijk schadelijke effecten op de aanwezige flora en fauna. In ons Oceanium doen we onderzoek naar deze mogelijk schadelijke effecten, zodat we daar op kunnen anticiperen. Samen met Wageningen University & Research doen we relevant onderzoek naar de haaien en roggen van de Noordzee. Soorten waar nog relatief weinig over bekend is.

  • Over vijf jaar zijn wij structureel onderdeel van relevante werkgroepen die zich bezighouden met de flora en fauna van de Noordzee.
  • Over vijf jaar hebben we binnen het project Ecowende bijgedragen aan een duurzame ontwikkeling van windparken op de Noordzee, bijvoorbeeld door het faciliteren van onderzoek naar het verminderen van de impact van de windparken op de natuur.
  • Over vijf jaar hebben we aan 7,5 miljoen mensen verteld over het nut en belang van de viswijzer. Van deze mensen is 70% bewuster omgegaan met zijn of haar visconsumptie.

  • Over vijf jaar hebben we samen met Wageningen University & Research vier publicaties over haaien en roggen in de Noordzee geproduceerd.
  • Over vijf jaar hebben we verschillende pilotstudies gedraaid met Wageningen University & Research naar het beter kunnen monitoren van haaien en roggen in de Noordzee.